زمینه های ظهور

در باب پنجاه و نهم کتاب اشعیائ نبی دورنمایی روشن و واضح از جهان تیره و تاریک پیش از ظهور ارائه می دهد دنیایی که همه ارکانش تباه است و خرابی و نابودی زودرس آن را نهدید می کند. جهانی که دست ها به خون و انگشت ها به شرارت آلوده است زبان ها به بدی ها گشوده و لب ها به دروغ گویا است احدی به عدالت دعوت نمی کند و هیچ کس به راستی داوری نمی نماید مردمان عصر سالکان طریق ظلمت هستند مانند کوران دیوار لمس می کنند و کورکورانه راه می پیمایند چون خرس زوزه می کشند و چون فاخته می نالند راستی مفقود است انصاف رانده و عدالت با آدمیان فاصله گرفته است.بخش هایی از آیات 3 الی 15 کتاب اشعیا, نبی

به نقل از کتاب نجات بخشی ادیان صفحه 121

/ 2 نظر / 28 بازدید
مهدی رهبرزارع از کرج

ندبه هاي جمعه پيدايت كنم؟ " گوشه اي تنها نشينم تا تماشايت كنم " مينويسم روي هرگل نام زيباي تو را " تا كه شايد، اين شب جمعه ملاقاتت كنم " بي قرارم *مهديا* از بهر ديدار رخت " تا به كي از مادرت زهرا، تمنايت كنم؟ " يـــا مـــهـــدي ادركــــنـــــي

مهدی رهبرزارع از کرج

ندبه هاي جمعه پيدايت كنم؟ " گوشه اي تنها نشينم تا تماشايت كنم " مينويسم روي هرگل نام زيباي تو را " تا كه شايد، اين شب جمعه ملاقاتت كنم " بي قرارم *مهديا* از بهر ديدار رخت " تا به كي از مادرت زهرا، تمنايت كنم؟ " يـــا مـــهـــدي ادركــــنـــــي