علمای آخر زمان

با توجه به جدال نااحسن و نامبارکی که بین برخی سران کشورهای منطقه و یا در دیگر سوی زمین روی داده است و ملت هایی را با هزینه های مادی و انسانی روبرو کرده و متاسفانه علمای دینی آنجا هم با سران این حوادث، هماهنگ و همصدا هستند ضروری بنظر میرسد تا به کلام گهربار حضرت ختمی مرتبت و سید رسولان الهی (ص) توجه کنیم که در مورد علمای آخر زمان می فرمایند:

علمای آنها خائن و فاسق هستند، آنها و پیروان آنها، و آنان که به سوی آنها می گرایند و از آنها کسب مطلب می کنند، و آنان که آنها را دوست می دارند و با آنها می نشینند و با آنها مشورت می کنند، بدترین مخلوقات روی زمین می باشند، فقهای آنها خائن هستند و ادعا می کنند که بر سنت . طریقه و آئین من می باشند ولی آنها از من بیزارند و من نیز از آنها بیزارم.

الزام الناصب صفحه یکصد و هشتاد و پنج

/ 0 نظر / 6 بازدید